Προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 65/16/15-12-2010 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών» με MIS 299958 του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση