Προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και ιοίκηση» (ΠΜΣ-Χ&Λ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β: 1810/01-09-2009, 2725/18-11-2011, 3570/31-12-2012 και 876/8-4-2014), πρόκειται να προκηρύξει θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ-Χ&Λ και τα κριτήρια αξιολόγησης, αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ-Χ&Λ, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiser.gr/Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές προβλέπεται να ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου.