Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» (MBA in Hospitality and Tourism) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» (MBA in Hospitality and Tourism), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 876/20-03-2012 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ενώ στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, με τη δυνατότητα αυτή να εκπονηθεί σε συνεργασία με μια τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό. Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς «καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «MBA in Hospitality and Tourism», Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες)

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://business.teiser.gr/mba/) και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 23210-49391, 23210-49135, email: mbahospitality@teiser.gr).

» Κατεβάστε την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες