3ος Διαγωνισμός Ανάπτυξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του 3ου Διαγωνισμού Ανάπτυξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Καινοτόμων Επιχειρήσεων, υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους Επιχειρησιακά Σχέδια για Καινοτόμες Επιχειρήσεις.

Για τις προτάσεις αυτές πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από Επιτροπή σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

-Καινοτομία της πρότασης.

-Οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής πρότασης.

-Χρήση νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα του διαδικτύου.

-Σχέση με τις κύριες θεματικές περιοχές του προγράμματος. -Διεπιστημονική προσέγγιση.

-Πληρότητα της πρότασης, αναφορικά με την ορθή εκτίμηση του ανταγωνισμού και της διαθέσιμης αγοράς, τη σύνταξη ρεαλιστικού ισολογισμού και των αντίστοιχων χρηματοροών, τη σύνταξη πλήρους επιχειρησιακού σχεδίου και την προτεινόμενη στελέχωση της εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Σχεδίων πρόκρινε τις πληρέστερες, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα βραβευθούν σε τελετή που θα διοργανωθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013.

Πληροφορίες:
ΔΑΣΤΑ στο τηλέφωνο 2321049373 και στο mail dasta@teiser.gr
ΜοΚΕ στο τηλέφωνο 2321049391 και στο mail moke@teiser.gr