Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή


Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, μέσω καταβολής προκαθορισμένου ποσού ενίσχυσης ανά κατηγορία Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:

Κατηγορία 1
Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτιρίων: Ποσό ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών.

Κατηγορία 2
Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης: Ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών)

Κατηγορία 3
Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού: Ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).

Δικαιούχος του Προγράμματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και το άρθρο 52 του Ν.4178/2013 (174 Α’), και απευθύνεται σε διπλωματούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο (αναγνωρισμένο) εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β’) όπως ισχύει.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στον εξής σύνδεσμο.