Έναρξη προγράμματος για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Δήμους και Περιφέρειες, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων


Εκδόθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορ.

Η πρώτη Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Προσκλήσεις - Προκηρύξεις στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2443