Ανακοίνωση πληρωμών Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση ενσήμων - εργοδότη για το διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (από την έναρξη της πρακτικής έως και τις 30/06/2013) ώστε να προβούμε σε πληρωμές.

Η βεβαίωση αποστέλλεται με fax (2321049374) ή παραδίδεται από τον σπουδαστή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της βεβαίωσης είναι η Τετάρτη 03/07/2013.

Μαζί με την βεβαίωση που θα παραδώσετε στο Γ.Π.Α θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το e-mail που σας έχει αποσταλεί από το ΓΠΑ στις 31.05.2013. Όσοι σπουδαστές δεν έχουν παραλάβει το σχετικό e-mail, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γ.Π.Α.

Τηλ.: 2321049228 Αθανασάκη Βασιλική
2321049372 Φωτιάδου Ευθυμία