Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τoν σχεδιασμό μακέτας εξωφύλλου, σελιδοποίηση σώματος & εκτύπωση του οδηγού Π.Α.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 91/11/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Σερρών» MIS 299958 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, πρόκειται να προβεί στην παρακάτω δράση δημοσιότητας:

  • Σχεδιασμός μακέτας εξωφύλλου, σελιδοποίηση σώματος & εκτύπωση Οδηγού Πρακτικής Άσκησης

Και προσκαλεί εταιρίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην καλή υλοποίηση παρόμοιων δράσεων να υποβάλουν στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Σερρών μέχρι και 18/06/2013 οικονομική προσφορά. Τα προαναφερόμενα να είναι παραδοτέα εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και η προσφορά να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.600 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πληροφορίες- διευκρινήσεις:
Γραφείο Πρακτικής , 23210-49372

» Περισσότερα