Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 93/11/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών (MIS 299958)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριάντα ευρώ (4.030,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο της ΕΕΕ του ΤΕΙ/Σ μέχρι 17-06-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. Αθανασάκη στο τηλέφωνο 23210-49228.

» Περισσότερα