Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία Οδηγού Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Σερρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Τ.Ε.Ι. Σερρών ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 90/11/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει τρείς εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Σερρών» MIS 299958 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα:

Τρεις (3) συνεργάτες ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού για τον σχεδιασμό και την δημιουργία Οδηγού Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 23210- 49168.

» Περισσότερα