Ανακοίνωση πληρωμών Πρακτικής Άσκησης - ΕΣΠΑ


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση ενσήμων - εργοδότη για το διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής τους Άσκησης (από την έναρξη της πρακτικής έως και τις 31.12.2013, ώστε να προβούμε σε πληρωμές. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε την διεύθυνση αποστολής για την παραλαβή των επιταγών σας.

Η βεβαίωση αποστέλλεται με fax (2321049372) ή παραδίδεται από τον σπουδαστή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της βεβαίωσης είναι η Παρασκευή 07.02.2014.

Όσοι σπουδαστές δεν προσκομίσουν την βεβαίωση ενσήμων - εργοδότη ως τις 07.02.2014, θα πληρωθούν στο τέλος της Πρακτικής τους Άσκησης με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη του ασκουμένου κατά επαγγελματικού κινδύνου, είναι 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ και αναλογεί σε 10,11€/μήνα.

Διευκρίνιση:
Οι σπουδαστές που υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δεν απαιτείται να προσκομίσουν την βεβαίωση ενσήμων – εργοδότη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το Γ.Π.Α θα μεριμνήσει για την παραλαβή τους.

Τηλ.: 2321049228 Αθανασάκη Βασιλική 2321049372 Φωτιάδου Ευθυμία