Δομή

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Ιδρυματικό υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Πρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής και τους επιστημονικούς υπευθύνους των τριών υπολοίπων πράξεων, ενώ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Προϊσταμένη Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ, κ. Ντόγαρη Μαγδαληνή έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή λειτουργία του γραφείου και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης αποφάσεων. Το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΑΣΤΑ ορίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ενώ με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, έχουν καθοριστεί πιο συγκεκριμένα ο ρόλος και τα καθήκοντα της ΔΑΣΤΑ, ανάλογα με τους ιδιαίτερους στόχους και τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.