Λειτουργία της ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση», από το Σεπτέμβριο του 2010, σε μια προσπάθεια εξέλιξης και εξορθολογισμού των θεσμών σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΣΤΑ έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, που στοχεύουν:

  • Στη δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, μέσα από τη σύσταση θεματικών δικτύων για την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων και καλών πρακτικών σε στοχευόμενα θεματικά πεδία, τη σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφορίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν να επιδείξουν σημαντική και επιτυχημένη δραστηριότητα.
  • Στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάχυση της πληροφορίας για ζητήματα που αφορούν στην απασχόληση και τη σταδιοδρομία των φοιτητών, μέσα από δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονική πύλης, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων σε συνεργασία με τις Πράξεις Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.
  • Στο συντονισμό, την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ και των Πραξεών της, μέσα από δραστηριότητες όπως, η ανάπτυξη Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας και την αποτελεσματική ροή της, η εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και η ανάπτυξη και εφαρμογή κανονισμών λειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας.